ALGEMENE VOORWAARDEN NATURAL CARE COMAPNY

Versie: Mei 2021

Deze algemene voorwaarden van Natural Care Company, gevestigd aan de Korvetstraat 3, 5237 PS  ’s-Hertogenbosch (geen bezoekadres), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 82718059, zijn uitdrukkelijk bestemd voor alle overeenkomsten met bovengenoemde onderneming en zijn van toepassing op de verkoop van vitamines en (voedings)supplementen.

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Natural Care Company en alle aan haar gelieerde ondernemingen, tenzij deze ondernemingen de onderhavige voorwaarden buiten toepassing hebben verklaard.
Afnemer: iedere (rechts-)persoon die aan Natural Care Company een opdracht tot de levering van Producten heeft gegeven, het voornemen daartoe kenbaar heeft gemaakt, Natural Care Company heeft uitgenodigd daartoe een offerte uit te brengen dan wel op welke wijze dan ook een overeenkomst tot levering van Producten is aangegaan.
Consument: iedere Afnemer zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Producten: door Natural Care Company te koop aangeboden en/of geleverde zaken.
Levertijd: de tijdspanne tussen de bevestiging van de bestelling en de bezorging hiervan bij Afnemer.
Website: www.naturalcarecompany.nl en enige andere door Natural Care Company aangestuurde website.

2. Identiteit van de ondernemer

Natural Care Company VOF, gevestigd aan de Korvetstraat 3, 5237 PS  ’s-Hertogenbosch (geen bezoekadres), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 82718059, handelend onder de namen Natural Care Company en Natural Women Care
E-mailadres: [email protected]
Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 16:00 op het telefoonnummer: +31 (0) 646293019
KvK-nummer: 82718059
Btw-nummer: NL862578425B01

3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

3.1 Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtshandelingen tussen Natural Care Company en Afnemer/Consument, waaronder alle aanbiedingen van Natural Care Company en alle overeenkomsten tussen Natural Care Company en Afnemer/Consument en op de uitvoering daarvan. Indien ter zake enige transactie tussen Natural Care Company en Afnemer/Consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden komt vast te staan, dan wordt van rechtswege geacht aan deze voorwaarden te zijn voldaan bij alle latere transacties met de betreffende Afnemer/Consument. Algemene voorwaarden van Afnemer, waaronder inkoopvoorwaarden, gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voorzover zijdens Natural Care Company expliciet en schriftelijk met de toepasselijkheid wordt ingestemd.
3.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voorzover deze door Natural Care Company schriftelijk aan Afnemer/Consument zijn bevestigd en hebben uitsluitend betrekking op de concrete transactie, waarvoor zij worden overeengekomen en kunnen niet worden ingeroepen bij andere transacties.
3.3 Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl Natural Care Company alsdan steeds bevoegd is het betreffende beding te vervangen door een ander beding van gelijke strekking.
3.4 Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regels voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel(Incoterms 2000), zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

4. Totstandkoming overeenkomst met Natural Care Company

4.1 Een overeenkomst tussen Natural Care Company en Afnemer/Consument komt tot stand door de bevestiging door Natural Care Company van een via de Website geplaatste bestelling.
4.2 Indien de bestelling wordt geplaatst namens een rechtspersoon, is de natuurlijke persoon die de bestelling plaatst privé hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de namens de betreffende rechtspersoon jegens Natural Care Company in het leven geroepen verplichtingen.
4.3 Afnemer/Consument verplicht zich ertoe de juiste NAW-gegevens te verstrekken aan Natural Care Company. Indien om andere gegevens dan NAW gegevens wordt gevraagd en deze gegevens ook door Afnemer/Consument worden verstrekt, staat Afnemer/Consument ook voor de juistheid van deze gegeven in.
4.4 Acties of aanbiedingen vermeld op de Website zijn tijdelijk van aard en gelden louter gedurende de op de Website aangegeven periode.

5. Prijzen

5.1 Alle door Natural Care Company opgegeven prijzen zijn in euro’s inclusief de verschuldigde btw en exclusief de kosten van verpakking, verzekering en transport.
5.2 Prijswijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat zij staan vermeld op de Website.
5.3 Alle aanbiedingen van Natural Care Company zijn vrijblijvend en Natural Care Company behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

6. Ontbinding overeenkomst

6.1 Geplaatste bestellingen kunnen niet kosteloos door Afnemer worden geannuleerd. Overeenkomsten kunnen niet kosteloos door Afnemer worden ontbonden. Indien om welke reden ook door Afnemer een bestelling wordt geannuleerd c.q. een overeenkomst wordt ontbonden, dan wel indien door Natural Care Company een overeenkomst wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming zijdens Afnemer, komen alle door Natural Care Company reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schaden voor rekening van Afnemer.
6.2 Voor zover nodig in afwijking van het hierboven in lid 1 bepaalde heeft de Consument het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
6.3 Onder “datum van ontvangst” dient in dit geval te worden verstaan de datum waarop de Consument voor ontvangst van de Producten heeft getekend.
6.4 Ontbinding dient schriftelijk te geschieden per e-mail of aangetekende brief.
6.5 Binnen veertien dagen na de verzending van de in artikel 6.4 bedoelde mededeling dienen de Producten op kosten en voor risico van Consument te worden geretourneerd, en wel ongeopend (in originele staat), ongebruikt en dusdanig verpakt dat beschadiging tijdens het transport wordt voorkomen. Consument is verantwoordelijk voor de verzending en eventuele tijdens de retournering opgelopen beschadigingen. De bewijslast dienaangaande ligt bij de Consument. Verzendkosten voor retouren komen zoals bij punt 6.2 genoemd voor rekening van de Consument.
6.6 Binnen 14 dagen nadat de Producten in goede orde door Natural Care Company retour zijn ontvangen wordt het door Consument betaalde bedrag gerestitueerd op het rekeningnummer waarvandaan door Consument de bestelling was betaald.
6.7Indien de geretourneerde Producten niet in goede orde worden bevonden en/of zijn gebruikt en/of de verpakking is aangebroken, wordt het voor de bestelling betaalde bedrag niet gerestitueerd dan wel wordt daarop een passende korting ingehouden. In dergelijke gevallen zal Consument schriftelijk worden geïnformeerd over de redenen voor de toegepaste korting.

7. Levering

7.1 De door Natural Care Company aangegeven Levertijden zijn louterindicatief. Overschrijding van deze Levertijden door Natural Care Company geeft Afnemer/Consument geen recht op schadevergoeding, noch geeft het Afnemer het recht de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de opgegeven Levertijd met meer dan 30 dagen is overschreden. In het laatste geval (bij overschrijding van de Levertijd met meer dan 30 dagen) heeft de Afnemer – in afwijking van artikel 6.1 – het recht de overeenkomst per e-mail te ontbinden en zullen eventueel reeds verrichte betalingen waartegenover geenleveringen staan worden gerestitueerd op het door Afnemer in genoemde mail te noemen bankrekeningnummer.
7.2 Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn. Dit houdt in dat de leveringskosten volledig voor rekening van Afnemer/Consument komen. De leveringskosten worden door Natural Care Company op de website vermeld.
7.3 Als plaats van levering geldt het adres dat Afnemer/Consument kenbaar heeft gemaakt aan Natural Care Company.
7.4 Het risico van beschadiging of vermissing van de Producten berust tot het moment van bezorging bij afnemer bij Natural Care Company, tenzij anders is overeengekomen.

8. Overmacht

8.1 Indien Natural Care Company door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, heeft Natural Care Company – onverminderd het bepaalde in artikel 7 het recht middels schriftelijke mededeling de nakoming gedurende drie maanden op te schorten en – indiende verhindering tot nakoming na ommekomst van die periode nog niet is verdwenen – de overeenkomst te ontbinden dan welde overeenkomst direct te ontbinden, alles zonder terzake tot enige vergoeding aan opdrachtgever of derden gehouden te zijn, anders dan de restitutie van eventueel reeds door opdrachtgever betaalde gelden waar geen leveringen tegenover staan. Eventueel reeds geleverde zaken of diensten dienen door Afnemer te worden betaald.
8.2 Onder overmacht als bedoeld in artikel 8.1 dient te worden verstaan iedere omstandigheid – niet zijnde opzet of grove schuld van Natural Care Company – waardoor Natural Care Company verhinderd is de overeenkomst na te komen. Tevens dient onder overmacht te worden verstaan een omstandigheid waardoor Natural Care Company verhinderd is de overeenkomst na te komen en die niet te wijten is aan schuld van Natural Care Company, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Natural Care Company komt. Hieronder vallen alle van buitenkomende oorzaken waarop Natural Care Company geen invloed kan uitoefenen, zoals binnenlandse (en buitenlandse) onlusten, natuurrampen, epidemieën, ziekte, terrorisme, bedreigingen, personele omstandigheden, staking, oorlog, gewijzigde overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, verkeersomstandigheden zoals (niet limitatief)wegversperringen, -blokkades en files, brand, overmacht aan de zijde van leveranciers en algemene vervoersproblemen. Voornoemde opsomming is uitdrukkelijk niet limitatief.

9. Klachten

9.1 Behoudens tegenbewijs worden de Producten wat aantal, gewicht, soort en afmeting betreft geacht te zijn geleverd conform de gegevens op de verzenddocumenten. Afwijkingen en andere direct bij levering zichtbare gebreken dienen direct te worden aangetekend en binnen 48 uur na ontvangst, en indien niet zichtbaar binnen 5 werkdagen na ontvangst aan Natural Care Company te worden gemeld en wel per e-mail [email protected] bij gebreke waarvan op deze afwijkingen en gebreken geen beroep meer kan worden gedaan.
9.2 Producten die Afnemer ondeugdelijk voorkomen, dienen Franco en in originele staat aan Natural Care Company te worden geretourneerd, waarna Natural Care Company bij gebleken ondeugdelijkheid de vrije keuze heeft de betreffende zaak te herstellen of te vervangen, dan wel de Afnemer voor een evenredig deel van de factuur te crediteren.
9.3 Garanties van producenten die zich bevinden op verpakkingen of bijsluiters van Producten terzake klachten die vallen buiten de werking van artikel 9.1, dienen rechtstreeksmet de betreffende producent te worden afgewikkeld enterzake die afwikkeling wijst Natural Care Company iedere aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de hand.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Natural Care Company is niet aansprakelijk voor de door Afnemer of derden geleden schade, voortvloeiende uit niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst door Natural Care Company, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Natural Care Company.
10.2 Iedere verdere aansprakelijkheid van Natural Care Company voorschade, uit welken hoofde dan ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij het schade betreft die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Natural Care Company.
10.3 Natural Care Company is nimmer aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor de inhoud van de vitamines en/of voedingssupplementen, nu zij deze niet produceert maar slechts met de verkoop c.q. verstrekking is belast.
10.4 Ingeval van aansprakelijkheid komt alleen voorvergoeding in aanmerking die schade waartegen Natural Care Company is verzekerd, dan wel, indien de schade niet door enige verzekering van Natural Care Company wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de overeenkomst.
10.5 Afnemer vrijwaart Natural Care Company voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door Afnemer aan een derde geleverd product dat (mede) bestond uit door Natural Care Company geleverde Producten.
10.6 Afnemer is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de inname en gebruik van de supplementen.
10.7 Afnemer is uitgelegd en zich ervan bewust dat de bloedtest een grotendeels energetische test is.

11. Betaling

11.1 Gefactureerd wordt in beginsel per de datum waarop de bestelling wordt geplaatst. Natural Care Company behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om hiervan eenzijdig af te wijken.
11.2 Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van de facturen te zijn verricht binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Natural Care Company aan te wijzen bankrekening. In afwijking hiervan dient Consument direct bij de bestelling te betalen op één van de op de Website aangegeven wijzen, bij gebreke waarvan de bestelling niet wordt geaccepteerd, tenzij door Natural Care Company een betalingsmogelijkheid aan Consument wordt aangeboden die betaling achteraf mogelijk maakt. Natural Care Company is voorts te allen tijde en zonder opgaaf van redenen bevoegd ook van Afnemers niet zijnde Consumenten betaling vooraf of naar het oordeel van Natural Care Company genoegzame, aanvullende zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen, te verlangen, ook indien die verplichtingen nog niet opeisbaar zijn geworden. Indien Afnemer niet binnen 15 dagen aan een daartoe strekkend verzoek van Natural Care Company voldoet, is Natural Care Company gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel de levering van Producten krachtens deze overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten onmiddellijk op te schorten c.q. af te rekenen is Afnemer in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Voorts is Afnemer in dat geval gehouden om op eerste verzoek van Natural Care Company ten gunste van Natural Care Company een pandrecht te vestigen op de zich onder Afnemer bevindende roerende zaken, bij gebreke waarvan een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete zal zijn verschuldigd van € 100,- per dag dat Afnemer in gebreke blijft aan dit verzoek te voldoen. Natural Care Company is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hiervoor voor Afnemer of derden voortvloeit.
11.3 Het recht van Afnemer om eventuele vorderingen zijdens Afnemer met facturen van Natural Care Company te verrekenen is uitgesloten. Het is Afnemer evenmin toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Natural Care Company kortingen toe te passen op overeengekomen en gefactureerde bedragen.
11.4 Indien Afnemer enige factuur niet tijdig geheel heeft betaald, dan wel betalingen van een Consument worden gestorneerd, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn, heeft Natural Care Company het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten met de betreffende Afnemer op te schorten dan wel deze te ontbinden en is Afnemer/Consument per de eerste dag na afloop van de sub 11.2 bedoelde betalingstermijn c.q. de datum van stornering tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand.
11.5 Zodra Afnemer in verzuim is, heeft Natural Care Company het recht buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze bedragen 15 % van het openstaande bedrag. Indien Consument in verzuim is worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens de tarieven en op de wijze als voorzien in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en de daaruit voortvloeiende wettelijke besluiten.
11.6 Natural Care Company heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van Afnemer/Consument worden toegerekend doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de eventuele proceskosten, vervolgens op de buitengerechtelijk incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle door Natural Care Company geleverde Producten, inclusief die waarvan de factuur reeds is betaald, blijven eigendom van Natural Care Company totdat aan alle financiële verplichtingen van Afnemer aan Natural Care Company, uit welken hoofde ook, waaronder de verplichting tot het betalen van rente en/of buitengerechtelijke incassokosten, is voldaan.
12.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust c.q. hierop een pandrecht ten gunste van Natural Care Company rust, mogen deze niet door Afnemer worden bezwaard of buiten de normale bedrijfsuitoefening vervreemden zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging te niet gaan of verlies, door welke oorzaak ook, voor rekening van Afnemer. Afnemer is verplicht de zaken voor eigenrekening, doch ten behoeve van Natural Care Company, tegen diefstal, brand en andere gevaren afdoende te verzekeren.
12.3 Natural Care Company is onherroepelijk door Afnemer gemachtigd om onmiddellijk na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud de plaats te (doen) betreden waar de betreffende zaken zich bevinden en deze mee te (doen) nemen. Indien Natural Care Company ondanks deze machtiging wordt verhinderd zijn eigendommen op te halen, verbeurt Afnemer een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 100,- per dag dat de verhindering blijft bestaan, zulks onverminderd het recht van Natural Care Company de werkelijke schade te vorderen, indien deze hoger is dan het totaal van de aldus vervallen boetes.

13. Geheimhouding

13.1 Alle aan Natural Care Company verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt, tenzij hierop een wettelijke verplichting berust of dit om enige andere, in overeenstemming met de wet zijnde, reden noodzakelijk is.
13.2 Slechts na uitdrukkelijke instemming van Afnemer/Consument zal Natural Care Company de verstrekte persoonsgegevens aanwenden om haar nieuwsbrief te verzenden.
13.3 Natural Care Company zal conform de huidige wet- en regelgeving enkel (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst met Natural Care Company en die vrijwillig door Consument zijn verstrekt of waarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend, verwerken.

14. Privacy

14.1 Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen.
14.2 Indien Afnemer/Consument een bestelling plaatst bij Natural Care Company, dan worden zijn/haar (persoons)gegevens opgenomen in het klantenbestand van Natural Care Company. Natural Care Company houdt zich aan de regels van de AVG bij de verwerking van (persoons)gegevens. Natural Care Company verplicht tevens medewerkers en eventuele sub-verwerkers ook tot geheimhouding, tenzij doorgave noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Natural Care Company bepaalt bij het uitvoeren van de overeenkomst zelf het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens.
14.3 De Afnemer/Consument kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Natural Care Company over de persoon van de Afnemer/Consument worden opgenomen in het bestand van Natural Care Company. De Afnemer/Consument is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
14.4 De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst bewaard, tenzij Afnemer/Consument ervoor kiest een account aan te maken. De persoonsgegevens worden in dit geval bewaard totdat Afnemer/ Consument conform artikel 14.6vandeze algemene voorwaarden te kennen geeft te wensen dat het account wordt verwijderd. Fiscale gegevens over de transactie worden zeven jaar bewaard in verband met btw-verplichtingen.
14.5 Indien de Afnemer/Consument heeft aangegeven dat hij/zij hier prijs op stelt, zullen de gegevens van de Afnemer/Consument worden opgenomen in een centraal bestand van Natural Care Company. Deze gegevens worden gebruikt om de Afnemer/Consument up-to-date te houden voor wat betreft de ontwikkelingen rondom de diensten van Natural Care Company.
14.6 De Afnemer/Consument behoudt te allen tijde het recht om Natural Care Company te verzoeken haar persoonsgegevens dan wel account te verwijderen, met uitzondering van de gegevens die op basis van wettelijke voorschriften bewaard dienen te worden. Een verzoek tot verwijdering van de persoonsgegevens dan wel accountgegevens dient te worden gestuurd naar [email protected].  Natural Care Company geeft zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, gehoor aan dit verzoek.

15. Toepasselijk recht

15.1 Op alle overeenkomsten tussen Natural Care Company en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook in het geval aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven.
15.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing, noch enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
15.3 De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing in alle gevallen waarin uitsluiting is toegestaan.
15.4 Alle geschillen voortvloeiende uit een tussen partijengesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslechtdoor de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Natural Care Company, tenzij enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.
15.5 Terzake eventuele procedures kiest Afnemer nu voor als dan formeel en onherroepelijk domicilie op het bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Natural Care Company kenbaar gemaakte adres. Dit impliceert dat op dat adres te allen tijde rechtsgeldig officiële documenten en aangetekende post kunnen worden aangeboden, tenzij per aangetekende brief of e-mail aan Natural Care Company een ander adres is opgegeven. Afnemer dient bij de aangetekende brief of e-mail een recent uittreksel uit het register van de KVK bij te voegen waaruit zijn nieuwe vestigingsadres blijkt.

16. Algemene voorwaarden in andere taal dan de Nederlandse

16.1 Indien en voor zover deze voorwaarden ter beschikking worden gesteld in een andere taal dan de Nederlandse en er sprake is van verschillen of tegenstrijdigheden met de Nederlandse versie, prevaleert te allen tijde de tekst en interpretatie van de voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.

17. Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.